Html form атрибуты: Атрибут method | htmlbook.ru

HTML тег

onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur
Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для <input type="search">)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy
Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в <track> елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент <menu> буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента <audio> або <video>.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

HTML и CSS с примерами кода

Тег <form> (от англ. form — форма) устанавливает форму на веб-странице.

Форма предназначена для обмена данными между пользователем и сервером. Область применения форм не ограничена отправкой данных на сервер, с помощью клиентских скриптов можно получить доступ к любому элементу формы, изменять его и применять по своему усмотрению.

Документ может содержать любое количество форм, но одновременно на сервер может быть отправлена только одна форма. По этой причине данные форм должны быть независимы друг от друга.

Для отправки формы на сервер используется кнопка Submit, того же можно добиться, если нажать клавишу Enter в пределах формы. Если кнопка Submit отсутствует в форме, клавиша Enter имитирует её использование.

Когда форма отправляется на сервер, управление данными передаётся программе, заданной атрибутом action элемента <form>. Предварительно браузер подготавливает информацию в виде пары «имя=значение», где имя определяется атрибутом name элемента <input>, а значение введено пользователем или установлено в поле формы по умолчанию. Если для отправки данных используется метод GET, то адресная строка может принимать следующий вид.

http://www.htmlbook.ru/handler.php?nick=%C2%E0%ED%FF+%D8%E0%EF%EE%F7%EA%E8%ED&page=5

Параметры перечисляются после вопросительного знака, указанного после адреса серверной программы и разделяются между собой символом амперсанда (&). Русские буквы преобразуются в шестнадцатеричное представление (в форме %HH, где HH — шестнадцатеричный код для значения ASCII-символа), пробел заменяется на плюс (+).

Допускается внутрь контейнера <form> помещать другие элементы, при этом сама форма никак не отображается на веб-странице, видны только элементы внутри неё.

Формы
 • button
 • datalist
 • fieldset
 • form
 • input
 • label
 • legend
 • meter
 • optgroup
 • option
 • output
 • progress
 • select
 • textarea

Синтаксис

<form>. ..</form>

Закрывающий тег обязателен.

Атрибуты

accept-charset
Устанавливает кодировку, в которой сервер может принимать и обрабатывать данные.
action
Адрес программы или документа, который обрабатывает данные формы.
autocomplete
Включает автозаполнение полей формы.
enctype
Способ кодирования данных формы.
method
Метод протокола HTTP.
name
Имя формы.
novalidate
Отменяет встроенную проверку данных формы на корректность ввода.
target
Имя окна или фрейма, куда обработчик будет загружать возвращаемый результат.

Также для этого элемента доступны универсальные атрибуты.

accept-charset

Устанавливает кодировку, в которой сервер может принимать и обрабатывать данные формы.

Синтаксис

<form accept-charset="<кодировка>">. ..</form>

Значения

Название кодировки, например Windows-1251, UTF-8 и др.

Значение по умолчанию

Кодировка, установленная для страницы.

action

Указывает обработчик, к которому обращаются данные формы при их отправке на сервер. В качестве обработчика может выступать серверная программа или HTML-документ, который включает в себя серверные сценарии (например, Parser). После выполнения обработчиком действий по работе с данными формы он возвращает новый HTML-документ.

Если атрибут action отсутствует, текущая страница перезагружается, возвращая все элементы формы к их значениям по умолчанию.

Синтаксис

<form action="<адрес>">...</form>

Значения

В качестве значения принимается полный или относительный путь к серверному файлу.

Значение по умолчанию

Нет.

autocomplete

Управляет автозаполнением полей форм. Значение может быть перекрыто атрибутом autocomplete у конкретных элементов формы.

Автозаполнение производит браузер, который запоминает написанные при первом вводе значения, а затем подставляет их при повторном наборе в поля формы. При этом автозаполнение может быть отключено в настройках браузера и не может быть в таком случае изменено при помощи атрибута autocomplete.

При вводе первых букв текста отображается список сохранённых ранее значений, из которого можно выбрать необходимое.

Синтаксис

<form autocomplete="on | off">...</form>

Значения

on
Включает автозаполнение формы.
off
Отключает автозаполнение. Это значение обычно используется для отмены сохранения в браузере важных данных (паролей, номеров банковских карт), а также редко вводимых или уникальных данных (капча).

Значение по умолчанию

on

enctype

Определяет способ кодирования данных формы при их отправке на сервер. Обычно устанавливать значение атрибута enctype не требуется, данные вполне правильно понимаются на стороне сервера. Однако если используется поле для отправки файла (input type="file"), следует определить атрибут enctype как multipart/form-data.

Синтаксис

<form
 enctype="application/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plain"
>
 ...
</form>

Значения

application/x-www-form-urlencoded
Вместо пробелов ставится +, символы вроде русских букв кодируются их шестнадцатеричными значениями (например, %D0%90%D0%BD%D1%8F вместо Аня).
multipart/form-data
Данные не кодируются. Это значение применяется при отправке файлов.
text/plain
Пробелы заменяются знаком +, буквы и другие символы не кодируются.

Значение по умолчанию

application/x-www-form-urlencoded

method

Атрибут method сообщает серверу о методе запроса.

Синтаксис

<form method="get | post">...</form>

Значения

Значение атрибута method не зависит от регистра. Различают два метода — get и post.

get
Этот метод является одним из самых распространённых и предназначен для получения требуемой информации и передачи данных в адресной строке. Пары «имя=значение» присоединяются в этом случае к адресу после вопросительного знака и разделяются между собой амперсандом (символ &). Удобство использования метода get заключается в том, что адрес со всеми параметрами можно использовать неоднократно, сохранив его, например, в закладки браузера, а также менять значения параметров прямо в адресной строке.
post
Метод post посылает на сервер данные в запросе браузера. Это позволяет отправлять большее количество данных, чем доступно методу get, поскольку у post не установлено ограничение в 4 Кб. Большие объёмы данных используются в форумах, почтовых службах, заполнении базы данных, при пересылке файлов и др.

Значение по умолчанию

get

name

Определяет уникальное имя формы. Как правило, имя формы используется для доступа к её элементам через скрипты.

Синтаксис

<form name="<имя>">...</form>

Значения

В качестве имени используется набор символов, включая числа и буквы. JavaScript чувствителен к регистру, поэтому при обращении к форме по имени через скрипты соблюдайте то же написание, что и в атрибуте name.

Значение по умолчанию

Нет.

novalidate

Отменяет встроенную проверку данных введённых пользователем в форме на корректность. Такая проверка осуществляется браузером автоматически при отправке формы на сервер и происходит для полей <input type="email">, <input type="url">, а также при наличии атрибута pattern или required.

Синтаксис

<form novalidate>...</form>

Значения

Нет.

Значение по умолчанию

По умолчанию этот атрибут выключен.

target

После того, как обработчик формы получает данные, он возвращает результат в виде HTML-документа. Вы можете определить фрейм, в который будет загружаться итоговая веб-страница. Для этого используется атрибут target, в качестве его значения указывается имя фрейма. Если target не установлен, возвращаемый результат показывается в текущей вкладке.

Синтаксис

<form target="<значение>">...</form>

Значения

В качестве значения используется имя фрейма, заданное атрибутом name элемента <iframe>. Если установлено несуществующее имя, то будет открыта новая вкладка. В качестве зарезервированных имён можно указывать следующие.

_blank
Загружает страницу в новую вкладку браузера.
_self
Загружает страницу в текущую вкладку.
_parent
Загружает страницу во фрейм-родитель; если фреймов нет, то это значение работает как _self.
_top
Отменяет все фреймы и загружает страницу в окне браузера; если фреймов нет, то это значение работает как _self.

Значение по умолчанию

_self

Спецификации

 • HTML 5
 • HTML 4.01 Specification

Описание и примеры

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>FORM</title>
 </head>
 <body>
  <form action="handler.php">
   <p>
    <b
     >Как по вашему мнению расшифровывается
     аббревиатура "ОС"?</b
    >
   </p>
   <p>
    <input
     type="radio"
     name="answer"
     value="a1"
    />Офицерский состав<br />
    <input
     type="radio"
     name="answer"
     value="a2"
    />Операционная система<br />
    <input
     type="radio"
     name="answer"
     value="a3"
    />Большой полосатый мух
   </p>
   <p><input type="submit" /></p>
  </form>
 </body>
</html>

Ссылки

 • Тег <form> MDN (рус. )

Атрибут формы HTML | 5 полезных типов HTML-форм Атрибут

HTML обеспечивает мощную поддержку создания веб-форм с использованием встроенных элементов. Веб-формы часто являются наиболее часто используемыми функциями на стороне клиента или пользователя. HTML предоставляет элемент

, который в основном используется для разработки форм. Это основной или родительский элемент, из которого будет разработана общая форма. Затем доступны различные атрибуты для оформления формы как целого документа. В этой статье об атрибутах формы HTML мы создадим простую форму и рассмотрим элемент вместе с различными атрибутами, которые мы можем с ним использовать.

Атрибуты формы HTML

Элемент формы HTML можно использовать различными способами. Его можно использовать вместе со многими существующими доступными элементами HTML, такими как

Вывод :

Итак, у нас есть простая форма с простым вводом имени. Атрибут name используется вместе с элементом формы для объявления ввода как имени. Этот атрибут будет полезен, когда мы будем отправлять данные формы по сети с использованием HTTP. Имя атрибута и его значение будут добавлены в HTTP-запрос при отправке запроса. Эта информация будет использоваться для обработки данных на стороне сервера.

2. атрибут действия

Давайте добавим в наш пример кнопку отправки, чтобы форму можно было отправить.

Код :

 <дел>
<форма>
Имя: 
<тип ввода = "отправить" >

Вывод :

Если мы попытаемся отправить форму, нажав кнопку отправки, это не сработает. Если мы посмотрим на код, то при отправке формы нет никаких действий для выполнения или выполнения каких-либо действий. Именно здесь на сцену выходит атрибут . Давайте добавим в наш пример элемент вместе с некоторыми дополнительными полями ввода.

Код :

 <дел>
<форма action="action.html" >
 
<тип ввода = "отправить" >

Вывод :

Итак, мы добавили еще два элемента ввода, фамилию и адрес электронной почты, чтобы мы могли видеть, как данные формы отправляются в URL-адресе при отправке формы. Кроме того, в элемент формы мы добавили атрибут со значением «action.html». Таким образом, всякий раз, когда мы отправляем форму, URL-адрес будет перенаправлен на веб-страницу или ресурс под атрибутом действия, и вместе с этим будут отправлены данные формы.

Если вы попытаетесь отправить форму как есть, вы получите сообщение об ошибке, например, файл не найден, но это нормально, так как обработка данных не входит в наши задачи по изучению прямо сейчас. Но если вы видите перенаправленный URL-адрес, вы можете увидеть отправленные поля вместе со значениями, потому что метод get используется по умолчанию для отправки формы.

3. атрибут метода

Таким образом, HTTP-запросы могут выполняться с использованием различных методов, таких как получение, отправка, размещение, удаление и т. д. Атрибут метода используется для указания метода, используемого для отправки формы. В предыдущем примере мы отправили запрос с методом get по умолчанию. Мы можем указать конкретный метод, используя атрибут метода.

Пример

 

Просто измените элемент формы, как показано выше в нашем примере. Теперь запрос будет сделан как пост-запрос, и мы не сможем увидеть поля и их значения.

4. атрибут значения

Атрибут значения используется в полях для установки их начального значения в форме. Когда форма загружена, назначенные значения будут отображаться по умолчанию на странице пользователя, которую пользователь может изменить.

Давайте добавим атрибут значения в нашем примере:

Код :

 

<тип ввода = "отправить" >

Вывод :

5. Атрибут автозаполнения

Атрибут автозаполнения HTML используется вместе с элементом формы для включения или отключения функции автозаполнения. Эта функция включена по умолчанию; вот почему мы можем видеть предложение автозаполнения в нашем предыдущем примере. Мы можем добавить этот атрибут в элемент формы, как показано ниже:

Код :

 

<тип ввода = "отправить" >

 Вывод:

Предложения не будут отображаться, если автозаполнение отключено, и по умолчанию оно включено.

Заключение

Итак, мы рассмотрели большинство доступных и важных атрибутов HTML-форм, которые можно использовать при создании веб-форм. Мы видели атрибуты формы, такие как действие, метод, автозаполнение и т. д. Эти атрибуты формы HTML упрощают реализацию различных функций для разработки и проектирования интуитивно понятных веб-форм. Они обеспечивают гибкость, так что формы могут быть спроектированы требуемым образом. Веб-формы могут быть разработаны различными способами, и элементы HTML-форм являются их основой.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по атрибутам формы HTML. Здесь мы обсудим основную концепцию и различные атрибуты формы HTML с реализацией кода. Вы также можете прочитать следующие статьи, чтобы узнать больше:

 1. Перетаскивание в HTML
 2. iframes в HTML
 3. Нумерованный список HTML
 4. Атрибуты событий HTML

Атрибут формы | Могу ли я использовать… Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д.

Могу ли я использовать

Поиск

?

Атрибут формы

— ЛС

 • Глобальное использование
  99,22% + 0% знак равно 99,22%

Атрибут для связывания кнопок ввода и отправки с формой.

Chrome
 1. 10–107: поддерживается
 2. 108: поддерживается
 3. 109 — 111: Supported
Edge
 1. 12 — 15: Not supported
 2. 16 — 107: Supported
 3. 108: Supported
Safari
 1. 3.1 — 4: Not supported
 2. 5: Support unknown
 3. 5.1 — 16,1: поддержано
 4. 16,2: Поддержано
 5. 16,3 — TP: поддержано
Firefox
 1. 2 — 3,6: не поддерживается
  1. .: Supported
  Opera
  1. 9: Not supported
  2. 9.5 - 91: Supported
  3. 92: Supported
  IE
  1. 5.5 - 10: Not supported
  2. 11: Not supported
  Chrome for Android
  1. 108: Поддерживается
  Safari на iOS
  1. 3,2 - 4,3: не поддерживается
  2. 5 - 16,1: поддержанный
  3. 16,2: Поддержка
  4. 16.3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3,0013
   1. Навигация по записям

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *