Договор гпх украина образец – Типовые договоры, шаблоны, образцы, формы, бланки, контракты, продажа, покупка, аренда, услуги, займы, договоры цессии

Содержание

Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір №___

м. Київ                                                                                           «__» _____2018 року
 

Фізична особа, …, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і товариство з обмеженою відповідальністю «…», в особі директора …, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про наступне:

1. Предмет цивільно-правового договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених даним договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийтяти та оплатити дані послуги (роботи).

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, а сам організовує процес надання послуг (виконання робіт), у тому числі використовує власні засоби та матеріали.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ вправі залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного надання послуг (виконання робіт). Послуги (роботу) зазначених фахівців ВИКОНАВЕЦЬ оплачує за власний рахунок, згідно з домовленістю з даними особами.

1.4. Факт надання відповідних послуг (робіт) з боку ВИКОНАВЦЯ буде засвідчуватися Актами прийому наданих послуг (виконаної роботи).

1.5. Акт прийому наданих послуг (виконаної роботи) підписується СТОРОНАМИ після надання послуги (виконання робіт) та є невід’ємною частиною даного договору.

1.6. У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг (виконання робіт), ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані ЗАМОВНИКОМ недоліки.

2. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ по цивільно-правового договору

2.1. Надати послуги, виконати роботу.

3. Обов’язки ЗАМОВНИКА по цивільно-правового договору

3.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всі необхідні документи, інформацію та довіреності необхідні для виконання покладених на ВИКОНАВЦЯ обов’язків.

3.2. Сформулювати ВИКОНАВЦЮ чітке завдання.

3.3. Своєчасно здійснювати розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ та у випадках передбачених Договором компенсувати витрати ВИКОНАВЦЯ.

4. Ціна та порядок оплати послуг

4.1. Вартість послуг (робіт) по цивільно-правовому договору складає:

ВСЬОГО: ___________грн. без ПДВ.

4.2. Оплата за послуги (роботу) здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, у національній валюті України, на умовах передоплати.
                                                 
5. Відповідальність сторін цивільно-правового договору

5.1. В разі не виконання умови даного договору СТОРОНИ несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. Строк дії договору цивільно-правового договору

6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до моменту виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань. 

6.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього Договору жодна із СТОРІН, письмово, не вимагала його розірвання, договір вважається пролонгованим на один рік.

6.3. Дія даного договору припиняє за рішенням однієї зі СТОРІН, з попереднім письмовим повідомленням іншої СТОРОНИ за один місяць.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. СТОРОНИ не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.2. СТОРОНА, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну СТОРОНУ за даним Договором.

8. Умови конфіденційності

8.1. Кожна із СТОРІН даного договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

8.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного договору та після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди протилежної СТОРОНИ, незалежно від причин розірвання договору.

8.3. Дія пп. 8.1 та 8.2 цього Договору не розповсюджується на випадки надання СТОРОНАМИ встановлених форм звітності, які прямо передбачені чинним законодавством України.

9. Інші умови цивільно-правового договору

9.1. Даний договір складений українською мовою, у двох екземплярах, по одному для кожної із СТОРІН, що мають рівну юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі за взаємною згодою на те обох СТОРІН.

9.3. Надання послуг (виконання робіт) не передбачених даним договором здійснюється на підставі додаткових угод.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН        

 

ВИКОНАВЕЦЬ
____________________/_________
            БП
      
ЗАМОВНИК
___________________/________

 

 МП

Цивільно_правов_дог_р.doc

Завантажити

Цивільно правовий договір, готовий шаблон станом на квітень 2017 року

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році поставило роботодавців перед вибором:

 • трудові відносини з найманими працівниками з збільшеним податковим навантаженням на роботодавця?

або

 • цивільно правовий договір без податкового навантаження?

Цивільно правовий договір на виконання робіт/послуг — це вид договору, що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства, за яким, трудові відносини не виникають.  

Законодавча база: частина 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Дніпро

«___» квітня 2017 р.

 

Фізична особа підприємець _____________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку, та

___________________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»), з

                                               (ПІБ)

другого боку, керуючись ст. ст. 6, 627, 901-907 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про надання послуг (надалі — Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає та зобов’язується, протягом строку дії Договору надати Замовнику ______________________ послуги визначені цим Договором, та додатково послуги які Замовник замовляє (поручає) Виконавцю: усно, за допомогою засобів електронної пошти, інших засобів зв’язку. Виконавець приймає та зобов’язується надавати послуги якісно та відповідно до умов цього Договору та вимог які до результату послуг ставить Замовник.

1.2. За здійснення дій, визначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю винагороду відповідно до умов Договору.

1.3. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника, а сам організовує свою діяльність за Договором і виконує її на власний ризик.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець  за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

2.1.1. здійснювати пошук потенційних клієнтів, за допомогою будь-яких джерел інформації включаючи, але не обмежуючись: інтернет, газети, журнали, подання об’яв тощо.

Для цілей цього Договору під потенційними Клієнтами Сторони розуміють ____________________________________________________. Територію надання послуг визначає самостійно Замовник та повідомляє про неї Виконавцю;

2.1.2. здійснює покази (огляди) ________________ із потенційними клієнтами з метою задоволення їх потреб, надає інформацію щодо ____________________________.

2.1.3. контролює сплату послуг потенційними клієнтами відповідно до прийнятих Замовником принципів та стандартів, які на дату укладання цього Договору становить (вказані нижче розмірі є орієнтовними та за рішенням Замовника можуть бути змінені):

№ п/п

Найменування послуг для потенційних клієнтів

Вартість послуг, яка сплачується Замовнику

1

Пошук ______________________________________.

50% розміру ______________

2

Пошук ______________________________________

5% від вартості ____________

3

Інші за вказівкою Замовника

 

Погоджується в кожному випадку окремо.


2.1.4. суворо дотримуватись конфіденційності та не розголошувати будь-яким третім особами дані отримані від Замовника. Використовувати дані отримані від Замовника лише з метою належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.5. надавати звіти Замовнику про виконані роботи (здійсненні заходи тощо) у формі погодженій між Сторонами;

2.1.6. не здійснювати діяльність визначену в розділі 1 цього Договору на території України без участі Замовника на протязі строку дії Договору та протягом 36 місяців з моменту припинення його дії.

2.1.7. самостійно або разом із Замовником (на розсуд Замовника) проводити перемовини із _______________________________________________________________________________________________

2.1.8. надавати правдиві дані Замовнику щодо участі Виконавця в діяльності визначеної в цьому Договорі.

2.1.9. не використовувати базу даних надану Замовником (в тому числі з урахуванням поновлення цієї бази даними наданими Виконавцем)  після припинення дії Договору.

2.1.10. зберігати та нести відповідальність за втрату псування товарно-матеріальних цінностей які ввірені Виконавцем Замовнику (мобільний телефон, ноутбук, тощо).

2.1.11. усі перемовини та листування з клієнтами Виконавець має проводити виключно з використанням корпоративної електронної адреси Замовника та корпоративного номеру телефона Замовника.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1.  Замовник, бере на себе зобов’язання:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю послуги які виконанні належним чином та прийняті Замовником відповідно до Договору;

3.1.2. забезпечити Виконавця необхідними засобами для надання послуг за Договором;      

3.1.3. за необхідністю забезпечити Виконавця офісним приміщенням з підключенням до мережі інтернет;

3.1.4. забезпечити  Виконавця засобами мобільного зв’язку з корпоративним номером та щомісячно компенсує _______ гривень на розмови пов’язані з виконанням цього Договору;

3.1.5. забезпечити Виконавця необхідною рекламною продукцією (банери із зазначенням контакту Виконавця).

4. ВИНАГОРОДА

4.1. За дії пов’язані із ________________ Замовник отримує винагороду. Розмір винагороди, як правило становить 50% від ____________________. Винагорода на інших умовах має бути погоджена Замовником.

4.2. Сплата послуг Виконавця. Сторони домовились, що Виконавець отримує винагороду у наступному розмірі:

          4.2.1. 30 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, що ____________________;

          4.2.2. 60 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, __________________. Інформація щодо усіх клієнтів та або ______________ які були знайдені Виконавцем заносяться до бази даних Замовника. З моменту занесення даних до бази даних Замовника, вказана інформація є власністю Замовника. У разі наступної співпраці із клієнтами (______________) які були знайдені Виконавцем та занесені до бази даних Замовника, сплата послуг відбувається відповідно до п.4.2.1. цього Договору;

          4.2.3. У разі ________________________________________ за участю Виконавця, розмір  винагороди погоджується в кожному окремому випадку, але в будь-якому разі розмір винагороди Замовника не може перевищувати ____ % від отриманої Замовником винагороди.

          4.3. Підставою для сплати винагороди, є виключно підписаний Сторонами акт приймання-передачі послуг, який Сторонами підписується за необхідності сплатити винагороду. Замовник має право не підписувати акт у разі наявності обґрунтованих зауважень до виконання послуг Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.

5.2. У випадку, порушення Замовником  п.п. «2.1.4» та/або «2.1.6» п.2.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі _______ 000 (____________ тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Окрім сплати штрафу, Виконавець має право на негайне дострокове припинення цього Договору за власної ініціативи в односторонньому порядку. 

5.3. У випадку порушення Замовником п. 4.2. Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець несе відповідальність за майно яке було ввірено йому. У разі втрати та або порчі Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику відповідну вартість такого майна.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «30» червня 2017. Підпункт «2.1.6.» п. 2.1. діє протягом 36 місяців з моменту припинення дії цього Договору.

Сторона яка бажає припинити дію цього Договору зобов’язана завчасно попередити іншу Сторону не пізніше ніж за 60 днів до такого розірвання.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Умови цього Договору, в тому числі факт його укладання є суворо конфіденційною інформацією, яка не підлягає розповсюдженню.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного Цивільного кодексу України. Сторони особо наголошують, що цей договір не породжує трудових відносин між Сторонами. Відносини між Сторонами цього Договору є виключно цивільно-правові які регулюються Цивільним кодексом України.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

 

ФОП ________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

_____________\__________________\

         ініціали                     підпис       

 

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

_____________\__________________\

         ініціали                     підпис       

 

 

 

Додаток до договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року

 

 

м. Дніпро                                                                                                    «_____»___________ 201___

 

АКТ

приймання — передачі майна в тимчасове користування

 

ФОП ___________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку,

 

та

____________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»),

                                               (ПІБ)

з другого боку, підписали цей акт приймання – передачі майна в тимчасове користування, який засвідчує факт передачі Замовником Виконавцю наступного майна:

№ п/п

Назва майна, що передано

Вартість майна (грн.)

Стан майна: працює / не працює

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Виконавець підписавши цей акт підтверджує, факт отримання вказаного вище майна від Замовника у вказаному вище стані.

Виконавець зобов’язується повернути майно, за першою вимогою Замовника, а також у випадку припинення дії Договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року.

 

Замовник

Виконавець

 

ФОП ________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

_____________\__________________\

         ініціали                     підпис       

 

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

_____________\__________________\

         ініціали                     підпис       

 

 

автор консультації: Васильєв Павло Сергійович 

Додані файли:
гражданско правовой договор шаблон гильдия профессиональных юристов васильев павел сергеевич.jpg

Автор: Гильдия Профессиональных Юристов

Цивільно правовий договір фізичною особою (ФО), договір ЦПХ про надання послуг чи підряду

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27

е-mail: [email protected] Viber Messenger Telegram

 

Сьогодення диктує суб’єктам господарювання нові умови. Якщо вони не бажають укладати трудові договори, є можливість застосовувати альтернативу — цивільно-правовий договір із фізичною особою (ФО). Його учасниками є замовник та виконавець. Він може укладатися у формі договору підряду (регулюється гл. 61 Цивільно Кодексу України) або договору надання послуг (гл. 63. ЦКУ). Такі відносини засновуються на ЦКУ. Договір із фізичною особою, що займається підприємницькою діяльністю, має дещо інший характер. Тому відносини підприємства  та фізичної особи-підприємця (ФОП) регулюються вже господарським договором, Господарським кодексом України. Водночас, фізична особа-підприємець має можливість укладати цивільно-правовий договір із юридичною особо, якщо вона не має відповідного виду діяльності, зареєстрованого в реєстрі.

Положення, які мають міститися в цивільно-правовому договорі з фізичною особою

Предметом цивільно-правового договору може бути виконання робіт чи надання послуг. Їхній перелік повинен бути точним та вичерпним. Завдання прописується дуже детально, тобто «надання бухгалтерських послуг» краще прописувати як «складання та подання бухгалтерської звітності, нарахування заробітної плати та ведення первинної документації».

Цивільно-правовий договір укладається між двома сторонамизамовником та виконавцем. У розрахунках може бути вказана договірна умова (до чи після виконання завдання, згідно з графіком, після підписання акту, часткова оплата кожного дня, щотижня, щомісяця та інше) або ж конкретна сума. До речі, мінімальної цифри в цьому випадку не існує, законодавче регулювання такої норми не передбачає.

Момент укладення цивільно-правового договору наступає тоді, коли досягнута згода між сторонами щодо істотних умов. До них відносяться: предмет договору, законодавчо визначені умови, що є необхідними для таких домовленостей, а також усі інші умови, важливі для обох сторін. Цивільно-правовий договір із фізичною особою укладається письмово, як і будь-який інший правочин. Недодержання цієї норми не є підставою вважати його недійсним. Укладення договору в письмовій формі наступає тоді, коли він підписаний сторонами. У договорі про надання послуг із фізичною особою повинно бути кілька важливих пунктів:

 1. Визначення часу надання послуг чи виконання робіт.
 2. Чітке формулювання комунікацій для отримання завдання.
 3. Облік результатів роботи та оплата праці — акт надання послуг чи виконаних робіт.
 4. Виконання обов’язків — можливий субпідряд.
 5. Відповідальність за зобов’язання — повна або часткова.
 6. Можливе штрафування, стягнення пені чи оплата неустойки.

Згідно з цивільно-правовим договором особа, що виконує певну роботу чи надає послуги, може носити нерегулярний, одноразовий або ненормований характер. Вони також можуть бути постійними, якщо це вказано в договорі підряду з фізичною особою. Згідно з ним оформляються відносини, щодо надання послуг від незалежних фахівців — адвокатів, нотаріусів, аудиторів, представників творчих професій, як-от архітектор чи дизайнер. Зазвичай вони мають одноразовий характер, хоча й у цьому випадку існують винятки.

Послідовність укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Алгоритм укладення цивільно-правового договору з фізичною особою полягає в наступних діях:

 1. Визначення відповідності вимогам, що висуваються до сторін.
 2. Перевірка документів, що засвідчують, встановлюють особу.
 3. Перевірка кваліфікаційного рівня особи, її досвіду.
 4. Досягнення домовленостей з усіх істотних умов.
 5. Підписання цивільно-правового договору.

Варто розуміти в чому полягає відмінність цивільно-правового та трудового договору, аби суд не кваліфікував його як такий. По-перше, фізична особа виконує роботи за договором підряду чи надання послуг. Вона має функцію зовнішнього постачальника та не входить до штату організації-замовника. По-друге, укладення договору відбувається після його підписання обома сторонами. По-третє, для фізичної особи не застосовуються локальні НПА замовника (як-от накази, інструкції тощо). Обидві сторони працюють на рівних умовах — замовник та виконавець. Фізична особа не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. По-четверте, вона виконує роботи чи надає послуги самостійно, на свій власний ризик. Фізична особа робить завдання власними засобами виробництва, на своєму обладнанні та з використанням власних матеріалів. По-п’яте, оплачується результат, а при наданні послуг — процес та результат. Виплати за цивільно-правовим договором обкладаються тими ж податками та зборами, що й зарплатні виплати за трудовим. Результат визначається після завершення робіт, надання послуг, у вигляді акту виконаних робіт чи наданих послуг.

Існує кілька факторів, коли цивільно-правовий договір із фізичною особою можуть визначити як трудовий:

 1. Недотримання письмової форми у випадках, передбачених законодавством.
 2. Продовження його дії після закінчення, якщо був визначений певний строк, без переукладання.
 3. Характер і обсяг послуг чи робіт відповідно до вакантної посади.
 4. Фізична особа одночасно є штатним працівником та виконавцем згідно цивільно-правового договору.
 5. Схожий порядок оформлення — якщо виданий наказ чи розпорядження про прийняття на роботу.
 6. Ідентичний порядок виконання — строки оплати праці, відпустки.

Фізичні особи, що виконують певні завдання за цивільно-правовим договором не включаються до штатного розпису підприємства. Вони не мають права на відпустку, якщо це додатково не передбачено. Хоча в договорі може міститися пункт про надання певного періоду відпочинку протягом року. Фізичним особам за цивільно-правовим договором не проводиться доплата за святковий чи понаднормовий робочий час. Їм не варто розраховувати на оплату допомоги за листками непрацездатності, адже заробіток у період хвороби вони зберігають.

Однак варто зважати на те, що на винагороду за цивільно-правовими договорами нараховується ЄСВ, тобто час праці зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії. Водночас приймається до уваги розмір сплаченого внеску. Якщо за виконану роботу протягом місяця сплачено мінімальний розмір внесок чи вищий за нього, до пенсійного стажу зараховується календарний місяць, незалежно від того скільки витрачено на виконання завдання. Якщо розмір ЄСВ нараховано менше мінімальної суми, то страховий стаж нараховується відповідно до такої суми.

Сторони цивільно-правового договору можуть визначити строк виконання завдання чи його окремих етапів. Зверніть увагу на таку обставину, що укладення одного й того ж договору 3 рази й більше за рік вважається системним. Його можуть перекваліфікувати в трудовий договір. Можливий такий варіант — договір ЦПХ укладений на рік, але акти виконаних робіт виставляються щомісяця.

Порядок сплати податків фізичних осіб за договором ЦПХ

Існують деякі особливості сплати податків щодо осіб, які надають послуги чи виконують роботи згідно з договорами ЦПХ. Так, до загального оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до таких договорів. Податок на доходи утримується одночасно з виплатою винагороди. У разі, якщо акт був підписаний, а оплата не здійснена, податок сплачується протягом 30-ти календарних днів після останнього календарного дня звітного місяця. Військовий збір сплачується одночасно. На суму винагороди нараховується ЄСВ. Його сплата повинна наступити не пізніше 20-го числа місяця, що йде після місяця нарахування винагороди, якщо був підписаний акт наданих послуг чи виконання робіт. У разі виплати винагороди меншої ніж заробітна плата, не варто доводити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску. Якщо строк дії цивільно-правового договору з фізичною особою перевищує календарний місяць, то ЄСВ нараховується на суму від ділення виплаченої винагороди на кількість місяців, за які вона нарахована.

Допомога з укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Важливо правильно складати цивільно-правовий договір із фізичною особою, аби суд не визнав його трудовим. Можна скласти типову версію, зразок договору ЦПХ із фізичною особою з додатком про істотні умови, які є змінними, залежно від функцій, прав та обов’язків виконавця. Також варто підготувати додатки з формою замовлення та актом наданих послуг чи виконаних робіт.

Якщо вам потрібна допомога в складанні цивільно-правового договору з фізичною особою, звертайтеся до нас. У випадку коли відносини між юридичною та фізичною особою укладені неправильно, може наступити певна відповідальність. До речі, ініціатива про визнання цивільно-правових відносин трудовими може надходити від працівника, рідше – від державного органу. Останній випадок можливий, коли договір має явні ознаки трудових відносин. Визнання судом подібної ситуації може вплинути на сплату податків, соціальних гарантій, захищеність виконавця, як-от втрату працездатності, відпустки.

Гражданско правовой договор образец Украина

Цивільно правовий договір, готовий шаблон станом на квітень 2017 року

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році поставило роботодавців перед вибором:

 • трудові відносини з найманими працівниками з збільшеним податковим навантаженням на роботодавця?

або

 • цивільно правовий договір без податкового навантаження?

Цивільно правовий договір на виконання робіт/послуг — це вид договору, що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства, за яким, трудові відносини не виникають.

Законодавча база: частина 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Читайте статтю:

ДОВІДНИК:

Аналізуйте судовий акт:

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Дніпро

«___» квітня 2017 р.

Фізична особа підприємець _____________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку, та

___________________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»), з

(ПІБ)

другого боку, керуючись ст. ст. 6, 627, 901-907 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про надання послуг (надалі — Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець приймає та зобов’язується, протягом строку дії Договору надати Замовнику ______________________ послуги визначені цим Договором, та додатково послуги які Замовник замовляє (поручає) Виконавцю: усно, за допомогою засобів електронної пошти, інших засобів зв’язку. Виконавець приймає та зобов’язується надавати послуги якісно та відповідно до умов цього Договору та вимог які до результату послуг ставить Замовник.

1.2. За здійснення дій, визначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю винагороду відповідно до умов Договору.

1.3. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника, а сам організовує свою діяльність за Договором і виконує її на власний ризик.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

2.1.1. здійснювати пошук потенційних клієнтів, за допомогою будь-яких джерел інформації включаючи, але не обмежуючись: інтернет, газети, журнали, подання об’яв тощо.

Для цілей цього Договору під потенційними Клієнтами Сторони розуміють ____________________________________________________. Територію надання послуг визначає самостійно Замовник та повідомляє про неї Виконавцю;

2.1.2. здійснює покази (огляди) ________________ із потенційними клієнтами з метою задоволення їх потреб, надає інформацію щодо ____________________________.

2.1.3. контролює сплату послуг потенційними клієнтами відповідно до прийнятих Замовником принципів та стандартів, які на дату укладання цього Договору становить (вказані нижче розмірі є орієнтовними та за рішенням Замовника можуть бути змінені):

№ п/п

Найменування послуг для потенційних клієнтів

Вартість послуг, яка сплачується Замовнику

Пошук ______________________________________.

50% розміру ______________

Пошук ______________________________________

5% від вартості ____________

Інші за вказівкою Замовника

Погоджується в кожному випадку окремо.

2.1.4. суворо дотримуватись конфіденційності та не розголошувати будь-яким третім особами дані отримані від Замовника. Використовувати дані отримані від Замовника лише з метою належного та своєчасного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.5. надавати звіти Замовнику про виконані роботи (здійсненні заходи тощо) у формі погодженій між Сторонами;

2.1.6. не здійснювати діяльність визначену в розділі 1 цього Договору на території України без участі Замовника на протязі строку дії Договору та протягом 36 місяців з моменту припинення його дії.

2.1.7. самостійно або разом із Замовником (на розсуд Замовника) проводити перемовини із _______________________________________________________________________________________________

2.1.8. надавати правдиві дані Замовнику щодо участі Виконавця в діяльності визначеної в цьому Договорі.

2.1.9. не використовувати базу даних надану Замовником (в тому числі з урахуванням поновлення цієї бази даними наданими Виконавцем) після припинення дії Договору.

2.1.10. зберігати та нести відповідальність за втрату псування товарно-матеріальних цінностей які ввірені Виконавцем Замовнику (мобільний телефон, ноутбук, тощо).

2.1.11. усі перемовини та листування з клієнтами Виконавець має проводити виключно з використанням корпоративної електронної адреси Замовника та корпоративного номеру телефона Замовника.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник, бере на себе зобов’язання:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю послуги які виконанні належним чином та прийняті Замовником відповідно до Договору;

3.1.2. забезпечити Виконавця необхідними засобами для надання послуг за Договором;

3.1.3. за необхідністю забезпечити Виконавця офісним приміщенням з підключенням до мережі інтернет;

3.1.4. забезпечити Виконавця засобами мобільного зв’язку з корпоративним номером та щомісячно компенсує _______ гривень на розмови пов’язані з виконанням цього Договору;

3.1.5. забезпечити Виконавця необхідною рекламною продукцією (банери із зазначенням контакту Виконавця).

4. ВИНАГОРОДА

4.1. За дії пов’язані із ________________ Замовник отримує винагороду. Розмір винагороди, як правило становить 50% від ____________________. Винагорода на інших умовах має бути погоджена Замовником.

4.2. Сплата послуг Виконавця. Сторони домовились, що Виконавець отримує винагороду у наступному розмірі:

4.2.1. 30 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, що ____________________;

4.2.2. 60 % від отриманої винагороди (п.4.1.) отримує Виконавець за умови, __________________. Інформація щодо усіх клієнтів та або ______________ які були знайдені Виконавцем заносяться до бази даних Замовника. З моменту занесення даних до бази даних Замовника, вказана інформація є власністю Замовника. У разі наступної співпраці із клієнтами (______________) які були знайдені Виконавцем та занесені до бази даних Замовника, сплата послуг відбувається відповідно до п.4.2.1. цього Договору;

4.2.3. У разі ________________________________________ за участю Виконавця, розмір винагороди погоджується в кожному окремому випадку, але в будь-якому разі розмір винагороди Замовника не може перевищувати ____ % від отриманої Замовником винагороди.

4.3. Підставою для сплати винагороди, є виключно підписаний Сторонами акт приймання-передачі послуг, який Сторонами підписується за необхідності сплатити винагороду. Замовник має право не підписувати акт у разі наявності обґрунтованих зауважень до виконання послуг Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором.

5.2. У випадку, порушення Замовником п.п. «2.1.4» та/або «2.1.6» п.2.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі _______ 000 (____________ тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Окрім сплати штрафу, Виконавець має право на негайне дострокове припинення цього Договору за власної ініціативи в односторонньому порядку.

5.3. У випадку порушення Замовником п. 4.2. Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець несе відповідальність за майно яке було ввірено йому. У разі втрати та або порчі Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику відповідну вартість такого майна.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «30» червня 2017. Підпункт «2.1.6.» п. 2.1. діє протягом 36 місяців з моменту припинення дії цього Договору.

Сторона яка бажає припинити дію цього Договору зобов’язана завчасно попередити іншу Сторону не пізніше ніж за 60 днів до такого розірвання.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Умови цього Договору, в тому числі факт його укладання є суворо конфіденційною інформацією, яка не підлягає розповсюдженню.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного Цивільного кодексу України. Сторони особо наголошують, що цей договір не породжує трудових відносин між Сторонами. Відносини між Сторонами цього Договору є виключно цивільно-правові які регулюються Цивільним кодексом України.

6.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

ФОП ________________________________

_____________\__________________\

ініціали підпис

_____________\__________________\

ініціали підпис

Додаток до договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року

АКТ

приймання — передачі майна в тимчасове користування

ФОП ___________________________ (надалі іменується «Замовник») з одного боку,

та

____________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»),

(ПІБ)

з другого боку, підписали цей акт приймання – передачі майна в тимчасове користування, який засвідчує факт передачі Замовником Виконавцю наступного майна:

№ п/п

Назва майна, що передано

Вартість майна (грн.)

Стан майна: працює / не працює

Виконавець підписавши цей акт підтверджує, факт отримання вказаного вище майна від Замовника у вказаному вище стані.

Виконавець зобов’язується повернути майно, за першою вимогою Замовника, а також у випадку припинення дії Договору про надання послуг від ___ квітня 2017 року.

Бизнес-публикации

В связи с огромными штрафами за нарушение трудового законодательства предприниматели пытаются искать альтернативу оформлению работников по трудовым договорам. Особенно в ситуации, когда работник на полный день не нужен, а необходимость в помощниках возникает ситуативно. В таком случае трудовой договор можно заменить договором гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ) на выполнение работ или предоставление услуг.

Чем договоры ГПХ отличаются от трудовых договоров?

Важно, что порядок их заключения регулируется различными нормами действующего законодательства. Трудовые договоры с работниками заключаются на основании Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), а договоры ГПХ о выполнении работ (предоставлении услуг) – на основании Гражданского кодекса Украины (ГКУ).

Основные отличия взаимоотношений по таким договорам приведем в таблице.

Трудовые отношения Работы (услуги) по договорам ГПХ
Оформляются трудовым договором (согласно КЗоТ), по которому гражданин является наемным работником, а предприниматель – работодателем Оформляются договором ГПХ (согласно ГКУ), по которому стороны являются заказчиком и исполнителем работ (услуг)
Рабочее место создается работодателем Исполнитель выполняет работы на своем или арендованном оборудовании. Однако договором может быть предусмотрено предоставление заказчиком сырья или материалов
О заключении трудового договора необходимо уведомить налоговую инспекцию до начала допуска к работе Не нужно уведомлять налоговую инспекцию о заключении договора ГПХ
Характер выполняемой работы определяется в виде профессии, специальности, квалификации или должности, определенной в соответствии с Классификатором профессий Выполняемая работа определяется в виде конкретных физических величин, которые подлежат измерению и могут быть отражены в акте приемки работ
Отработанные часы учитываются работодателем в Табеле учета рабочего времени Работы (услуги) выполняются в удобное для исполнителя время, часы выполнения работы в договоре не фиксируются
Работа регламентируется должностной или рабочей инструкцией, в которой прописываются: требования к образованию, что должен делать работник, на что имеет право, за что несет ответственность, условия работы и др. Исполнитель действует исходя из своих навыков, умений, образования, специальности
Работник подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка Внутренний трудовой распорядок на исполнителя не распространяется
Работник регулярно получает за свою работу заработную плату и имеет право на отпуск Исполнитель получает вознаграждение по окончании работ (услуг) на основании акта. Он не имеет права на отпуск за счет предпринимателя

Договор ГПХ применяется, как правило, для выполнения конкретной работы, и после достижения этой цели действие договора прекращается. То есть он заключается для выполнения определенных, чаще всего разовых, работ. Предметом трудового договора является процесс производства и труда, а предметом договора ГПХ – результат конкретного труда.
Так, работа продавцов, кассиров, менеджеров, работа на конвейерах и т.п. – это процесс, который должен осуществляться по трудовому договору. Результатом труда по договору ГПХ может быть изготовление изделий под заказ, перевозка груза, выполнение ремонтных и строительных работ, перевод текста, написание статьи, создание какой-то дизайнерской продукции и пр. Результат труда по договору ГПХ оформляется актом выполненных работ (предоставленных услуг).
Например, предпринимателю необходимо изготовить рекламный буклет. Он может привлечь помощника для выполнения конкретной работы по договору ГПХ, например, для верстки буклета. В договоре нужно указать количество страниц, сроки изготовления, стоимость работ, порядок выплаты вознаграждения и прочие условия. Работу исполнитель вполне может выполнять на дому, даже не появляясь на объекте предпринимателя, а результаты работы передать по электронной почте.
Имейте в виду, что недостаточно просто назвать документ договором ГПХ – важно, чтобы отношения соответствовали ему по сути. Если договор ГПХ будет содержать хотя бы один из признаков трудового договора, такие отношения могут посчитать трудовыми, что может привести к значительным штрафам. Штраф может достигать до 30 размеров минимальной заработной платы, действующей на момент выявления нарушения.
Договор ГПХ могут признать трудовым, если
– некорректно указан предмет договора, например «предоставление услуг верстальщика». Правильной будет формулировка: «верстка рекламного буклета»;
– длительный срок действия договора, отсутствие конкретных сроков выполнения работ/предоставления услуг, ежемесячное составление актов приемки свидетельствует о систематичности договора. Лучше заключать договор ГПХ на неполные месяцы, с указанием конкретной даты сдачи работы, а не периода;
– заключение договора ГПХ в течение года с одним и тем же физлицом каждый месяц на одну и ту же работу. Если работу можно разбить на этапы, лучше это сделать и четко описать в договоре, зафиксировать в актах приемки работ;
– не указана конкретная стоимость выполнения работ, предоставления услуг; оплата производится частями – два раза в месяц – в сроки выплаты зарплаты работникам. Следует четко прописывать сроки выплаты вознаграждения: «вознаграждение за выполненные работы выплачивается исполнителю в течение пяти дней после подписания акта приемки» и др.

Налоги

Конечно же, выплачивать вознаграждение по договору ГПХ выгоднее, чем по трудовому договору. Ведь сумма вознаграждения по договору ГПХ никак не привязана к размеру минимальной зарплаты. Сроки выплаты также стороны могут предусмотреть любые, независимо от сроков выплаты зарплаты. Но, к сожалению, налоги с вознаграждения по договору ГПХ уплачивать необходимо.
Выгоднее всего привлекать в виде помощников по договору ГПХ физических лиц – предпринимателей. При выплате вознаграждения таким помощникам предприниматель-заказчик не должен удерживать налоги. Достаточно отразить сумму вознаграждения в квартальном налоговом расчете по ф. № 1ДФ с признаком дохода «157» (как доход самозанятого лица).
Сумму вознаграждения предприниматель-исполнитель включит в свой доход от предпринимательской деятельности и уплатит налоги в зависимости от применяемой системы налогообложения.
Если же исполнителем по договору ГПХ является обычное физическое лицо, то предприниматель-заказчик при выплате ему вознаграждения считается налоговым агентом, который обязан с суммы вознаграждения удержать налоги (18% налог на доходы и 1,5% военный сбор) и перечислить их в бюджет. В налоговом расчете по ф. № 1ЛФ такие доходы отражаются с признаком «102». Кроме того, за счет собственных средств предприниматель на сумму вознаграждения обязан начислить и перечислить в бюджет единый социальный взнос (22%). Физическое лицо, получившее доход от налогового агента (т.е. от субъекта хозяйствования), не обязано его декларировать по итогам года.
Нельзя предусмотреть в договоре ГПХ обязанность физлица самостоятельно уплатить налоги с суммы своего вознаграждения, поскольку это противоречит действующему законодательству. При выявлении такого нарушения ответственность будет применена к налоговому агенту, т.е предпринимателю.
Согласно ст. 127 Налогового кодекса Украины не удержание налоговым агентом налогов из суммы выплачиваемого вознаграждения физлицу влечет за собой штраф в размере 25% налога, который должен быть начислен и перечислен в бюджет. При этом налоговому агенту придется за счет собственных средств уплатить и причитающийся из суммы вознаграждения налог, и 25%-ный штраф. За непредставление отчета по ф. № 1ДФ применяется штраф в размере 510 грн (п. 119.2 ст. 119 НКУ). За неуплату единого социального взноса – штраф 20% от неуплаченной суммы.
Самостоятельно физлицо уплачивает налоги и декларирует доходы только в случае получения доходов от не налоговых агентов. Например, если физлицо поклеит обои в квартире другому физлицу и получит за это вознаграждение (наличными или на карточный счет), оно обязано самостоятельно уплатить налоги и задекларировать доход по итогам года. На практике налоговым органам сложно отследить получение такого дохода, поэтому многие физлица декларацию не представляют и налоги не уплачивают. Вместе с тем, если контролирующие органы выявят систематическое получение таких доходов, физлицо обвинят в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 34 000 грн.
Елена Зубченко, налоговый консультант

Полезные статьи:

Гражданско-правовой договор вместо трудового: в чем выгода?

Почему ГПД?

Причин, по которым субъект хозяйствования, нуждающийся в дополнительной рабочей силе, отдаст предпочтение ГПД на выполнение работ (предоставление услуг), может быть немало. Озвучим основные из них.

Оплата.По трудовому договору размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы (ст. 31Закона об оплате труда). Есть отпускные и больничные/декретные.

Сумма вознаграждения по ГПД ограничивается лишь волей сторон (тем более что в данном случае оплачивается не процесс, а результат работы/услуги). Нет отпускных, но есть больничные/декретные*.

Сроки выплаты.В рамках трудового договора заработная плата должна выплачиваться со строгой периодичностью, определенной в ст. 115 КЗоТ. По ГПД срок выплаты вознаграждения оговаривается договором.

Охрана труда.Трудовой договор обязывает работодателя создавать работникам условия труда, установленные законодательством. В их числе и условия, связанные с охраной труда. В отношении ГПД подобных требований нет, ведь такой договор не регулирует процесс выполнения работы/предоставления услуги. В гражданско-правовых отношениях определяющим фактором для условий труда исполнителя является то, о чем договорились стороны.

Прием/увольнение.Работодатель должен учитывать массу предписаний, действующих в рамках трудовых отношений. Например, если он захочет заключить трудовой договор с иностранцем, то для этого ему в большинстве случаев придется получить соответствующее разрешение (ст. 42 Закона о занятости). А вот при заключении с иностранцем ГПД никакого разрешения получать не нужно — действующее законодательство Украины такой процедуры не предусматривает (см. письмо Государственного центра занятости от 05.02.2013 г. № ДЦ-09-588/0/6-13).

Статья 24 КЗоТ требует: работник может быть допущен к работе только после того как будет (1) заключен с ним трудовой договор, оформленный приказом (распоряжением) работодателя, и (2) подано в налоговый орган Уведомление о приеме работника на работу.

А вот

на лиц, выполняющих работы (предоставляющих услуги) по ГПД, Уведомление не подают

Если работодатель надумает по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, то сможет это сделать исключительно по основаниям, предусмотренным в ст. 40 и 41 КЗоТ. Расторгнуть ГПД намного проще (см., к примеру, ч. 4 ст. 849ч. 2 ст. 852ст. 907 ГКУ).

А что с налогообложением зарплаты, выплачиваемой по трудовому договору, и вознаграждением по ГПД? В каком случае налоговая нагрузка ниже? Разбираемся!

Налоговая нагрузка. Сравниваем

Особенности обложения доходов, начисленных физлицам согласно трудовому договору, ГПД на выполнение работ (предоставление услуг), а также ФЛП на едином налоге 2 и 3 групп, приведем в таблице.

Налоговая нагрузка на доход физлица по трудовому договору, ГПД, а также ФЛП на едином налоге групп 2 и 3

Налоги, взносы

Работник по трудовому договору

Физлицо по ГПД

ФЛП на едином налоге

группа 2

группа 3

Ставки

ЕСВ

Обычные работодатели-юрлица:

— 22 % — на доходы обычных работников;

— 8,41 % — на доходы работников с инвалидностью.

Работодатели-ФЛП — 22 % на доходы всех работников(1)

Обычные субъекты хозяйствования — 22 % базы начисления ЕСВ(2)

ФЛП уплачивает самостоятельно. Ставка ЕСВ — 22 % базы начисления ЕСВ(3).

Освобождены от уплаты ЕСВ «за себя» пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью, перечисленные в ч. 4 ст. 4 Закона № 2464

НДФЛ

18 %. Есть право на НСЛ

18 %. НСЛ не применяется

Х

ВС

1,5 %

1,5 %

Х

ЕН

Х

Х

До 20 % от МЗП— (в 2018 году 744,6 грн.)

3 % дохода — для плательщиков НДС;

5 % дохода — для неплательщиков НДС

(1) По основным работникам, которые находились в трудовых отношениях полный месяц или отработали все рабочие дни согласно графику работы (и база начисления ЕСВ по которым отлична от нуля), ЕСВ уплачивают в размере не ниже минимального страхового взноса (в 2018 году — 819,06 грн.). Если фактическая база начисления ЕСВ превышает максимальную величину базы начисления ЕСВ (далее — максимальная база, в 2018 году равна 55845 грн.), ЕСВ уплачивают с максимальной базы. По работникам с инвалидностью и внешним совместителям ЕСВ уплачивают с фактической базы начисления ЕСВ, но не выше максимальной базы.

(2) В базу начисления ЕСВ вознаграждение по ГПД включают в сумме, не превышающей максимальную базу. Если ГПД заключен с: — работником, для которого это место работы является основным, то работодателю нужно выполнить требование об уплате ЕСВ с фактической базы начисления ЕСВ, но не ниже размера минзарплаты (далее — МЗП). С размером МЗП сравниваем общую базу начисления ЕСВ за месяц, в том числе и сумму вознаграждения по ГПД, приходящегося на этот месяц;— работником — внешним совместителем или сторонним физлицом (неработником), ЕСВ взимайте с фактической базы начисления ЕСВ.

Если срок выполнения работ (предоставления услуг) по ГПД превышает календарный месяц, для сравнения с максимальной базой вознаграждение делят на количество месяцев, за которые оно начислено (ч. 2 ст. 7 Закона № 2464).

(3) Базу начисления ЕСВ «за себя» единоналожник определяет самостоятельно, но не выше максимальной базы. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Как видно из таблицы, для предприятия в экономическом плане выгоднее всего заключать договор ГПД с ФЛП на едином налоге. Если же ГПД заключен с физлицом (не ФЛП), то ГПД не так выгоден, поскольку налоговая нагрузка в рамках трудовых отношений примерно такая же. Кроме того, к физлицу, которое постоянно работает (оказывает услуги) по ГПД, могут быть претензии со стороны проверяющих за нерегистрацию его как ФЛП.

Другие материалы из «Налоги и бухгалтерский учет», 2018, № 86:
Чем отличается трудовой договор от ГПД
Кому на ГПД жить хорошо
Нужно ли «ГПД-работнику» регистрироваться предпринимателем?
«Кто стучится в дверь ко мне?», или «Трудовые» проверяющие
Всем стоять! Работает… Гоструда!
Как налоговики проверяют трудовое законодательство?
Нарушаю и плачу
Зарплата «в конверте»: последствия
«Без суда и следствия…» из ГПД в трудовой договор
Считать ли аренду предпринимательством
Аутстаффинг: что за «фрукт»?
Суды о признаках трудовых отношений
Остановите постановление по штрафам!
Дата в трудовом договоре/ГПД
Работницы салона красоты на аренде
Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде

Договоры ГПХ с физическими лицами

01 января 2019 Пригодится для: Предприниматели

Если вместо трудового договора подписали гражданско-правовой, Гоструда решит, что вы уходите от налогов и оштрафует по-крупному.

Часто предпринимателю нужен специалист на три-четыре месяца для выполнения определённых работ. Заключать трудовой договор на короткий срок нет смысла, а работать без оформления документов — рискованно. В таком случае лучше заключить гражданско-правовой договор.

В договоре ГПХДоговор гражданско-правового характера важно правильно прописать условия сотрудничества, моменты, связанные со сроками выполнения работ и оплатой, чтобы при проверке договор не сочли трудовым и не оштрафовали вас как злостного нарушителя трудового законодательства.

Договор ГПХ с предпринимателем

Кого можно нанимать по ГПД

Для выполнения работ заключайте договор подряда. Это отличный вариант, если вам, к примеру, нужно изготовить мебель для кафе. По договору подряда исполнитель в согласованный срок передаёт вам материальные результаты труда: стул, покрашенные стены.

А если нужна услуга, например, по установке оборудования, перевозке груза или маркетинговая — договор о предоставлении услуг (ст.ст. 837, 901 ГКУ). В этом случае вы оплачиваете не материальный результат, а услугу.

Обязательные условия договора ГПХ

Договоры гражданско-правового характера заключают только письменно, устный вариант не годится.

Регламентируется ГПДГражданско-правовой договор гражданским законодательством, поэтому важно, чтобы в тексте не было пунктов, хотя бы отдалённо указывающих на трудовые отношения.

В условиях договора обязательно пропишите, что ожидаете получить в результате и в каком виде, когда и сколько заплатите за работу. Без этих данных договор признают недействительным.

В документе обязательно нужно прописать такие моменты.

Сроки в договоре ГПХ. Прописывать сроки выполнения работ и оказания услуг нужно с датами, чтобы избежать неопределённости. Если работы выполняются в несколько этапов, пропишите сроки для каждого. Когда конкретных дат нет, исполнитель может задержать выполнение работ.

Для предпринимателя рискованно заключать ГПД с одним и тем же исполнителем на длительный срок или больше трёх раз за год. При проверке такой договор могут переквалифицировать в трудовой и оштрафовать вас по полной.

Предмет договора. В договоре нужно перечислить работы/услуги, которые выполнит исполнитель. Никаких размытых формулировок: если речь о предоставлении услуг, пишите конкретно, какие это услуги.

Например, не «предоставление юридических услуг», а «составление и сопровождение договора купли-продажи».

Условия работы. Если для выполнения работ исполнитель должен находиться у вас в офисе или на производстве, в договоре обязательно прописывайте это.

Например, так: «Обеспечить доступ Петренко В. Т. на территорию заказчика для выполнения работ». Если исполнитель будет работать с конфиденциальной информацией, использовать ваше оборудование — тоже обязательно прописывайте это.

Большой риск для предпринимателя, если подписали с исполнителем ГПД, а он выполняет функции наёмного работника (продавец в магазине, менеджер, который принимает заказы).

Режим работы. В случае проверки чиновники быстро раскусят, что ваш ГПД ненастоящий, если исполнитель трудится у вас по чётко установленному графику с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и подчиняется внутреннему распорядку.

В отличие от наёмного работника, исполнителю не прописывают график работы.

Не записывайте его в табель учёта рабочего времени или журнал посещений.

Оплата. По договору ГПХ вы не выплачиваете зарплату и не обязаны предоставлять исполнителю отпуск. И такие формулировки, как «оплата труда» вместо «стоимости услуг/работ», не должны фигурировать.

По трудовому договору надо платить зарплату не меньше минималки, для договора ГПХ такого ограничения нет.

Сроки выплаты вознаграждения. Выплата денег два раза в месяц, в сроки выплаты аванса и зарплаты, насторожит проверяющих. Лучше прописывать, когда планируете выплачивать вознаграждение, например, так: «Оплата услуг исполнителя производится в течение 10 дней после подписания акта предоставления услуг».

Не предусматривайте в договоре ежемесячных выплат. А если договорились, что выплатите исполнителю аванс, пропишите это в договоре.

По результатам сотрудничества оформляют акт выполненных работ / оказанных услуг, оплату исполнитель получает на его основании.

Как решать конфликты. Обязательно пропишите алгоритм действий на случай, если окажетесь недовольны результатами выполненной работы. Количество дней, за которое исполнитель мирно должен исправить недочёты, а также возможность досудебного урегулирования спора.

Важный нюанс: если подписываете ГПД с физическим лицом и выплачиваете ему деньги, вы становитесь его налоговым агентом и обязаны платить за исполнителя налоги и сборы, а ещё подавать отчётность.

Налогообложение выплат по ГПД

Выплаты по гражданско-правовым договорам облагаются НДФЛНалог на доходы физических лиц , военным сбором и ЕСВЕдиный социальный взнос.

Когда ФЛП платят НДФЛ и военный сбор

НДФЛ в размере 18% от суммы выплаты удерживается одновременно с выплатой денег исполнителю (пп. 168.1.1 НКУ). Если подписали акт выполненных работ, но оплаты по нему нет, налог уплачивается в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днём отчётного месяца (пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.5 НКУ).

Военный сбор. Размер — 1,5% от суммы вознаграждения, уплачивается в те же сроки, что и НДФЛ.

ЕСВ. Одновременно с выплатой денег исполнителю уплачивается и соцвзнос, размер — 22% от суммы выплаты. Бывает, что акт выполненных работ / предоставленных услуг подписан, но денег заплатить контрагенту нет, в таком случае взнос вы платите включительно до 19-го числа после месяца подписания документов, оплату по договору в сроки, которые согласуете с контрагентом.

Если срок выполнения работ дольше календарного месяца, сумму вознаграждения по договору делите на количество месяцев и получаете сумму ЕСВ, которую надо заплатить за каждый месяц (ч. 2 ст. 7 Закона № 2464).

Например, если срок выполнения работ — 3 месяца, а оплата — 9000 грн, то доход за каждый месяц — 3000 грн (9000 грн : 3), то ЕСВ — 660 грн за каждый месяц (3000 грн × 22%).

Какую отчётность подавать по ГПД

По удержанным и уплаченным налогам и сборам надо отчитаться в налоговую в отчётах по формам 1ДФ и Д4.

Расчёт № 1ДФ: когда подавать и как заполнить

В расчёте 1ДФ вы показываете удержание НДФЛ и военного сбора. Подаёте его в течение 40 дней после окончания квартала, в котором были выплаты исполнителю.

В разделе I указываете сумму, которую заплатили физлицу за выполненные работы (оказанные услуги), с признаком дохода «102».

В 1ДФ отражают также выплаты контрагентам-предпринимателям, но налоги с них не уплачивают. Начисленный и выплаченный ФЛП доход отражаем с признаком дохода «157».

Отчёт по ЕСВ по форме Д4 подаётся раз в месяц до 20-го числа месяца, который следует за месяцем выплат. Заполнять в нём надо таблицы 1, 5 и 6.

Таблицу 5 заполняете, если в месяце, за который подаёте отчёт, заключили или расторгли гражданско-правовой договор с физлицом.

Таблицу 6 заполняют для того, чтобы передать в налоговую информацию про сумму дохода и ЕСВ, который надо уплатить за каждое физлицо.

Не надо показывать в Д4 выплаты контрагентам-предпринимателям, с которыми у вас заключены договоры ГПХ в соответствии с зарегистрированными кодами КВЭД.

Больничные по договору ГПХ

Физлица, которые работают по договорам ГПХ, имеют право получать больничные и декретные выплаты от государства (норма действует с 11.10.2017 г., ч. 1 ст. 30 Закона № 1105).

Больничный для работника ФЛП

Поэтому, если исполнитель принёс больничный листок, вам надо заполнить и подать в Фонд соцстрахования заявление-расчёт, получить для него больничные и выплатить в течение 10 дней после получения.

Штрафы 

«Трудовые» штрафы. Если к вам придут с проверкой и инспекторы из Гоструда докажут, что исполнитель выполняет обязанности наёмного работника, а трудовой договор с ним не заключён, вас оштрафуют на 141690 грн30 минимальных зарплат по одному договору. Ещё будет админштраф — от 8500 до 17000 грн. Такому «работнику» придётся выплатить зарплату не меньше минималки, уплатить с неё налоги за весь период его работы по договору ГПХ.

Как подготовиться к проверке Гоструда

Расходы на одного работника, оформленного по договору ГПХ, а не трудовому, могут составить: 158690 штрафа (141690 + 17000) + выплата зарплаты + уплата налогов.

Список штрафов внушительный.

Контролёры могут начислить штраф за несоблюдение минимальных гарантий оплаты труда — 47230 грн10 минимальных зарплат в 2020 году.. Если исполнитель выполнял обязанности как наёмный работник, но за разовое вознаграждение по ГПД, и не получал зарплату, аванс, доплату за переработку.

За несоблюдение сроков выплаты зарплаты или неполную выплату — 14169 грнТри минимальных зарплаты..

За непредоставление оплачиваемого отпуска — 4723 грнОдна минимальная зарплата в 2020 году..

Не подавали или подали не вовремя форму 1ДФ — будет штраф 510 гривен. На эту же сумму оштрафуют, если подали расчёт с неправильными суммами, датами, признаками дохода, ошибками, из-за которых уменьшилась или увеличилась сумма НДФЛ. Если нарушение повторится в течение года, оштрафуют уже на 1020 гривен (п. 119.2 НКУ).

На 170 грн оштрафуют за каждую неподачу Д4. Например, если ГПД заключили на 3 месяца и ни разу не подали отчёт, то набежит штраф 510 грн, при повторном нарушении на протяжении года — штраф 1020 гривен.

Не платили НДФЛ и военный сбор. Если это нарушение выявят налоговики, вас оштрафуют на 25% суммы, которую вы недоплатили или не уплатили вовсе. Если в последующие три года нарушение повторится, штраф возрастёт до 50% суммы недоплаты, а все последующие разы — 75% суммы НДФЛ (п. 127.1 НКУ).

Ещё придётся уплатить пеню, начисляется она из расчёта 120% годовых учётной ставки НБУ по истечении 90 дней со дня выплаты исполнителю денег по договору. В случае невыплаты денег — предельная дата уплаты НДФЛ и ВС (пп. 168.1.2 НКУ).

Админсанкции за неуплату НДФЛ, военного сбора и неподачу 1ДФ (ст. 1634 КоАП):

 • предупреждение или штраф от 34 до 51 грн;
 • от 51 до 85 грн — за повторное подобное нарушение в течение года.

Не уплатили ЕСВ. Штраф — 20% от своевременно не уплаченной суммы взноса. Если доначислит налоговая — 10% суммы доначисленного взноса за каждый полный или неполный отчётный период доначисления, но не более 50% суммы ЕСВ.

Также на сумму недоимки будет начислена пеня — 0,1% суммы недоплаты за каждый день просрочки.

Вознаграждение по договору ГПХ наличными

«Вісник. Офіційно про податки»

Физическое лицо выполнило работу по договору ГПХ, заключенному с фирмой. При этом такое лицо имеет основное место работы на другом предприятии. Согласно акту выполненных работ вознаграждение по договору ГПХ составляет 3500 грн, которое фирма будет выплачивать наличными из кассы. В какой срок уплачивается НДФЛ с такого дохода и как начислять ЕСВ, рассмотрим далее.

НДФЛ, военный сбор

Налогообложение доходов, полученных физическими лицами, регулируется разделом IV Налогового кодекса, которым определены виды полученных физическими лицами доходов, включаемых в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (ст. 164 настоящего Кодекса), и доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода (ст. 165 Кодекса).

Суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями договора ГПХ (контракта), включаются в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса)

При начислении доходов в виде вознаграждения по гражданско-правовому договору (далее — договор ГПХ) за выполнение работ (предоставление услуг) база налогообложения определяется как начисленная сумма такого вознаграждения (абзац второй п. 164.6 НКУ).

Ставка налога на доходы физических лиц в соответствии с п. 167.1 НКУ составляет 18% базы налогообложения, в том числе на доходы по договору ГПХ.

При этом согласно п.п. 168.1.1 НКУ налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет.

Налог уплачивается в бюджет при выплате налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки принимают платежные документы на выплату дохода только при условии одновременного представления расчетного документа на перечисление налога.

Если налогооблагаемый доход предоставляется в не денежной форме или выплачивается наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется) в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем такого начисления (п 168.1.4 НКУ).

Кроме того, п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ предусмотрено налогообложение доходов физических лиц военным сбором.

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ, а именно физические лица — резиденты (нерезиденты), получающие доходы из источника их происхождения в Украине (пп. 1.1 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Объектом налогообложения сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Согласно п. 163.1 ст. 163 Налогового кодекса объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включаются суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями договора ГПХ (п.п. 164.2.2 НКУ).

Ставка сбора составляет 1,5% объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ НКУ.

Начисление, удержание и уплата (перечисление) сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном ст. 168 Кодекса, по ставке, определенной п. 1.3 этого пункта (пп. 1.4 п. 161 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Согласно пп. 168.1.1 НКУ налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать сбор с суммы такого дохода за его счет, используя соответствующую ставку сбора.

Таким образом, доход в виде вознаграждения, полученный плательщиком налога — физическим лицом в соответствии с условиями договора ГПХ, облагается налоговым агентом военным сбором на общих основаниях.

Если начисленная сумма по договору ГПХ выплачена физическому лицу из кассы, то налог на доходы физических лиц и военный сбор налоговый агент должен перечислить в бюджет в течение трех банковских дней

Заметим, что в платежном документе при уплате в бюджет НДФЛ с дохода (вознаграждения) налогоплательщика по договору ГПХ налоговый агент отражает другой код бюджетной классификации, нежели с дохода в виде заработной платы.

Статьей 8 Бюджетного кодекса установлено, что бюджетная классификация является обязательной для применения всеми участниками бюджетного процесса в пределах бюджетных полномочий.

Одной из составных частей бюджетной классификации является классификация доходов бюджета.

Приказом № 11 утверждена Классификация доходов бюджета, согласно которому, в частности:

11010100 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый налоговыми агентами с доходов налогоплательщика в виде заработной платы

11010400 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый налоговыми агентами с доходов налогоплательщика других, чем заработная плата

Следовательно, при уплате в бюджет налога на доходы физических лиц с доходов (вознаграждения) налогоплательщика по договору ГПХ налоговый агент отражает в платежном документе код бюджетной классификации 11010400.

Кроме того, во исполнение требований пп. «б» п. 176.2 НКУ лица, имеющие статус налоговых агентов, обязаны, в частности, подавать в сроки, установленные настоящим Кодексом для налогового квартала, форму № 1ДФ в контролирующий орган по месту своего расположения. В форме № 1ДФ начисленный доход (вознаграждение по договору ГПХ) отражается по признаку «102».

ЕСВ

Частью пятой ст. 8 Закона о ЕСВ предусмотрено, если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль ), и ставки единого взноса.

Однако указанное требование не применяется к заработной плате из источника не по основному месту работы. Законодательная норма по уплате единого взноса из минимальной заработной платы действует только по основному месту работы.

Основное место работы — место работы, где работник работает на основании заключенного трудового договора, где находится (оформлена) его трудовая книжка, в которую вносится соответствующая запись о работе (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закона о ЕСВ).

В соответствии со ст. 21 КЗоТ выполнение работ, оказание услуг лицом может осуществляться как на основании трудового договора так и, в частности, на основании договора ГПХ.

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. Работника принимают на работу (должность) для выполнения определенной работы по конкретной квалификации, профессии, должности, с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка.

Договор ГПХ (договор подряда, поручения и т.п.) — это любой другой договор (соглашение), заключаемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Согласно ст. 901 Гражданского кодекса по договору о предоставлении услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) предоставить услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если другое не установлено договором.

Относительно договору подряда, то одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу (ст. 837 Гражданского кодекса).

Подрядчик в отличии от работника не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, не может требовать гарантий, предусмотренных для субъектов трудовых отношений, поскольку он не имеет статуса работника, сам организует свою работу и выполняет ее на свой риск.

Справочно: ЕСВ начисляется на суммы дохода в виде вознаграждения по договору ГПХ независимо от суммы такого дохода.

То есть по договорам подряда или поручения оплачивается не процесс труда, а его конкретный (конечный) результат, который определяется после окончания работы и оформляется актом приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), на основании которых и осуществляется выплата вознаграждения.

Кроме того, частью второй ст. 48 КЗоТ предусмотрено, что трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих на предприятии, в учреждении, организации или у физического лица более пяти дней. Записи о выполнении работ на основании договора ГПХ в трудовую книжку не заносятся.

Следовательно, выполнение работ (оказание услуг) по договору ГПХ относится к доходам из источников не по основному месту работы.

Таким образом, если физическое лицо выполняет работы (оказывает услуги) по договору ГПХ, причем это не является основным местом работы физического лица, требования части пятой ст. 8 Закона о ЕСВ по начислению единого взноса на доход в виде вознаграждения по договору ГПХ, который не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который производится начисление, не применяются. То есть единый взнос начисляется на суммы дохода в виде вознаграждения по договору ГПХ независимо от суммы такого дохода, но с учетом максимальной величины базы начисления единого взноса.

Если работник наряду со своей основной работой выполняет работу (оказывает услуги) по договору ГПХ, то к общей базе начисления единого взноса за месяц включается как заработная плата (доход), так и сумма вознаграждения по договору ГПХ и только потом осуществляется сравнение с суммой минимальной заработной платы за месяц. При этом если общая сумма будет меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки единого взноса.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бюджетный кодекс — Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 г. № 2456-VI.

 

КЗоТ — Кодекс законов о труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VІІІ.

Налоговый кодекс — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.

Гражданский кодекс — Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV.

Закон о ЕСВ — Закон Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Приказ № 11 — приказ Минфина Украины от 14.01.2011 г. № 11 «О бюджетной классификации»

Автор: Надежда Филипповских, заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины.

Светлана Кепина, начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.